top of page

PRIVACY BELEID

AnDers Inrichten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Denis, Ann (hieronder als AnDers Inrichten benoemd)

Paardenkerkhofstraat 110, 2800 Mechelen

BE 0691.735.407

info@andersinrichten.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

AnDers Inrichten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam

  •  Adres

  •  E-mailadres

  •  Telefoon nummer

  •  Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@andersinrichten.be, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

AnDers Inrichten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • AnDers Inrichten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Je bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het is logisch dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

AnDers Inrichten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Zolang je klant bent of ingeschreven bent op onze nieuwsbrief bij AnDers Inrichten worden jouw gegevens bewaard. Klanten gegevens worden zolang als wettelijk nodig bijgehouden.

* Persoonsgegevens van Prospecten worden tot 2 jaar na laatste contact bijgehouden.

* Als AnDers Inrichten niet meer bestaat, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 3 maanden, uitgenomen de gegevens die AnDers Inrichten wettelijk moet bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

AnDers Inrichten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

AnDers Inrichten doet tevens een beroep op partners om u op deze manier een optimale dienstverlening te kunnen bezorgen (denk hierbij aan IT-dienstverlening). AnDers Inrichten en haar partners zullen in dit verband persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacy beleid.

Met elke externe partner heeft AnDers Inrichten een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst wordt bepaald welke gegevens worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt op basis van onze instructies. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Wij doen enkel beroep op dienstverleners die afdoende garanties bieden met betrekking tot de passende technische en organisatorische maatregelen die zij toepassen.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en partners. Dit is ook van toepassing op de de partners die buiten de EEA uw gegevens verwerken.

De lijst van bedrijven waarmee we uw persoonsgegevens delen kan op eenvoudige aanvraag verkregen worden via info@andersinrichten.be.

Ons kantoor kan uw persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke bevoegde overheid of zelf op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering ter zake te voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

AnDers Inrichten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

AnDers Inrichten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

AnDers Inrichten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AnDers Inrichten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@andersinrichten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer  zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

AnDers Inrichten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

AnDers Inrichten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@andersinrichten.be

bottom of page